'Rendement en duurzaamheid gaan heel goed samen'

Door Astrid Melger


Vermogensbeheer staat altijd garant voor rendabel en duurzaam beheer van het a.s.r.-vermogen. Maar als de collega’s dit zo goed doen, waarom zouden we deze dienst dan ook niet voor anderen aanbieden? Daarom belegt a.s.r. vermogensbeheer sinds 2015 ook voor derden. En dat gaat buitengewoon goed. Directeur Jack Julicher vertelt over de onlangs gestarte campagne.

Het is voor het eerst dat Vermogensbeheer campagne voert.

Waarom is dat?

‘We willen graag meer naamsbekendheid krijgen. Vooral bij potentiële klanten, zoals pensioenfond­sen, verzekeringsmaatschappijen en vermogens­fondsen. We groeien ieder jaar met zo’n 2 miljard euro en beheren nu zo’n 40 miljard euro voor a.s.r. en 15 miljard euro voor externe partijen. Maar we willen verder blijven groeien en daar is naamsbe­kendheid voor nodig. Dat beslissers bij pensioen­fondsen, verzekeraars en vermogensfondsen a.s.r. niet alleen als verzekeraar kennen, maar ook als vermogensbeheerder.’


In de campagne staat de lange termijn centraal. Waarom die keuze?

‘Pensioenfondsen en verzekeraars hebben langetermijn-verplichtingen. Voor a.s.r. betreft dit met name Leven, Pensioenen, Uitvaart en AOV. Om ook op lange termijn de uitkeringen veilig te stellen, hebben we veilige investerin­gen nodig die rendement leveren op de lange termijn. Wij zijn niet van de intradaghandel, maar van het duurzaam rendement. Niet alleen uit financieel, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Dat is de kern van de campagne.’


Wat onderscheidt jullie van andere vermogensbeheerders?

'Er is maar één bedrijf met zo’n historie als a.s.r., want we doen dit al bijna 300 jaar. Al die tijd beheren wij de balans van de verzekeraar. Dus wij hebben daar heel erg veel verstand van. Wij merken in de markt dat onze kennis van balansbeheer en het gegeven dat wij een Nederlandse speler zijn belangrijke onder­scheidende elementen zijn om ons als beheer­der te selecteren.’

En de focus op het duurzame aspect. Is dat uniek in de beleggingswereld?

‘Nee, op dit moment is iedereen bezig met duurzaamheid. Wel is uniek dat wij al in 2007 een meer stringent beleid formeel hebben vastgesteld en de criteria aanzienlijk hebben uitgebreid waardoor we stap voor stap duurzaamheid helemaal hebben geïntegreerd in het beleggingsproces. We kijken kritisch bij iedere belegging die we doen. Wij zijn geen partij die met modegrillen meegaat. Ons duurzaamheidsdenken gaat een stap verder.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?

‘Er zijn veel investeerders die uitsluiten, bijvoorbeeld kolen, tabak of nucleaire energie. Dat is heel elementair. Wij doen veel meer dan uitsluitingen, bijvoorbeeld door positieve selectie. We hebben fondsen waarin bedrijven zitten die uitblinken op hun beleid qua milieu, sociale betrokkenheid en goed bestuur. Bedrijven die kansrijk zijn voor de toekomst. Het blijkt dat die bedrijven ook meer rende­ment genereren. Rendement en duurzaamheid gaan heel goed samen.’

Gaan jullie ook in gesprek met bedrijven?

‘Jazeker, dat noemen we active ownership. Dat betekent dat we ook actief zijn op aandeel­houdersvergaderingen van bedrijven waarin wij investeren. Bedrijven zijn er gevoelig voor wanneer je als aandeelhouder thema’s aan de orde stelt en ze zijn meestal ook heel construc­tief om daar stappen in te nemen. Zoals het ook op onze a.s.r.-aandeelhoudersvergadering gebeurt, zo zijn wij vanuit a.s.r. vermogens­beheer ook actief op aandeelhouders­vergaderingen van andere bedrijven.’

En jullie beleggen toch ook in bedrijven die duurzame innovaties doen?

‘Dat klopt, dat zijn de impact-investeringen. Daarbij is evident wat de impact is op duur­zaamheid. Bijvoorbeeld bedrijven die een businessmodel hebben dat gericht is op nieuwe medicijnen. Of op energietransitie. Het is dus breder dan energiebesparing. We zijn een van de weinige bedrijven met concrete niet-financiële doelstellingen.’

Is het niet risicovol om in pionierende bedrijven te investeren?

‘Als je echt investeert in start-ups heeft dat wel een wat hoger risicoprofiel, maar dat hoort bij het ondernemen om die duurzame wereld te creëren. Daarom kun je het niet onbeperkt doen. Je moet in de beleggingsportefeuille in de breedte stappen maken. Dat is ook een onderscheidend vermogen. Wij maken kleine stapjes en blijven continu in beweging om progressie te maken. Het is een illusie om te denken dat je morgen de wereld kunt veranderen. Het gaat stap voor stap. Vanuit de financiële wereld kunnen wij daar zeker aan bijdragen. We doen wat we kunnen met overtuiging.’

TARGETS 2021

· Meten van de carbon footprint voor 95% van de a.s.r. beleggingsportefeuille. Daarmee kunnen we sturen op de benodigde CO2-reductie om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijs Klimaatakkoord, om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2, liefst 1,5 graden Celsius.


· Impact-investingsportefeuille groeit tot € 1,2 miljard. Daarmee kunnen wij bijdragen aan een positieve impact op de UN Sustainable Development Goals van 2035.

Voor a.s.r. ligt de focus bijvoorbeeld op gezondheid, schone energie en duurzame economische groei.

Engagement

a.s.r. vermogensbeheer investeert in het Platform Living Wages Financials (PLWF). PLWF probeert alle grote merken in de kledingsector zo ver te krijgen dat iedereen in het productie­proces een leefbaar loon ontvangt, ook als diegene in bijvoorbeeld Bangladesh of Vietnam werkt.

Lange termijn

a.s.r. belegt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dit duurt vaak lang en kost honderden miljoenen voordat er inkomsten volgen. Door samen te werken met specialisten identificeert a.s.r. vermogensbeheer kansrijke biotech-bedrijven om die lange investeringsperiode te financieren en zo met innovatieve medicijnen de gezondheidszorg continu te verbeteren.

Impactinvesting

a.s.r. vermogensbeheer heeft een overeen­komst met Triodos om samen voor € 600 miljoen aan leningen te financieren voor hernieuwbare energie, gezondheidszorg en duurzaam vastgoed.

Uitsluiting en active ownership

In januari was er een dambreuk in Brazilië met modderstromen, die meer dan 120 – voornamelijk – mijnwerkers het leven kostte, daarnaast worden nog 200 mensen vermist. Dam-eigenaar Vale, die daar ijzererts wint, wordt verantwoordelijk gehouden. Omdat Vale in 2015 in een joint-venture met BHP Billiton ook betrokken was bij de Samarco-damdoorbraak in dezelfde regio, belegt a.s.r. sindsdien niet meer in Vale. Hier is volgens milieu- en mensenrechtenorganisaties sprake van een grove schending van de UN Global Compact principes voor de lokale bevolking en hun leefomgeving. Met BHP Billiton voert a.s.r. vermogensbeheer een engagement dialoog om preventieve maatregels voor de toekomst te bespreken.