Uit de dossiers van Competence Center Intermediair (CC IM)

Gegoochel met data verraadt gesjoemel

Een verzekerde van a.s.r. vraagt in 2017 aan zijn intermediair om aansprakelijkheid van zijn bedrijfspanden mee te verzekeren. Naar later blijkt, vergeet de adviseur bij a.s.r. deze uitbreiding aan te vragen. Als er inderdaad elders schade ontstaat door een losse dakplaat, probeert de intermediair zijn fout ‘creatief’ op te lossen, zo wijst onderzoek van het Competence Center Intermediair (CC IM) uit. Het komt de intermediair op een ernstige waarschuwing te staan en een melding bij de AFM.

Door Sandra Meijer

Het Competence Center Intermediair signaleert en beheert dossiers van intermediairs die ‘niet-integer’ handelen. Denk aan niet integer gedrag waaronder fraude, wanbeheer en ander onrechtmatig handelen. Zo ook in deze zaak uit 2017 die uit de dossiers is gelicht. Wat is het geval? Een verzekerde wil aansprakelijkheid van zijn bedrijfspanden meeverzekeren. Hij vraagt dit aan zijn intermediair en denkt daarmee dat alles is geregeld. En op 4 januari 2018 komt een dakplaat van eenpand van verzekerde door een storm terecht op de caravan van iemand anders. Hij meldt de schade bij zijn intermediair.


Op 5 januari 2018 vraagt de intermediair bij a.s.r. een dekkingsuitbreiding aan. Voor die uitbreiding moet een omstandigheden verklaring worden ingevuld en onder­tekend door de verzekerde, maar de verklaring wordt op 22 januari 2018 ingevuld en ondertekend door de inter­mediair zelf. In de verklaring staan ook vragen over reeds bekende aanspraken/omstandigheden (zoals een schade) en die worden allen door de intermediair die zich voordoet als de klant, ontkennend beantwoord.


In oktober 2018 meldt de adviseur de caravanschade bij a.s.r. met als schadedatum 15 juli 2018. Een collega van Speciale Zaken heeft een vermoeden van fraude en maakt een melding bij het CC IM. Die melding wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht en die komt tot bovenstaande reconstructie. Met als conclusies dat de adviseur:


 • de dekkingsuitbreiding te laat heeft aangevraagd.
 • zich ten onrechte heeft voorgedaan als de klant, door de omstandighedenverklaring in te vullen als klant.
 • in de omstandighedenverklaring heeft nagelaten aan te geven dat er wel degelijk sprake was van een schade die zou leiden tot een claim op de polis.
 • een foutieve schadedatum (ruim een half jaar later) heeft opgegeven.


Niet-integer

De intermediair brengt met zijn handelswijze het klantbe-lang en het belang van a.s.r. in gevaar. De klant denkt ten onrechte dat hij verzekerd is voor bepaalde risico’s. Als niet duidelijk is dat hij niets met de handelwijze van de interme­diair te maken heeft, loopt de klant het risico dat hij wordt opgenomen in het Extern Verwijzingsregister. Bovendien

heeft de klant mogelijk geen recht op de uitkering, omdat de intermediair nalaat tijdig melding te maken van het schadevoorval. De intermediair heeft niet gehandeld zoals a.s.r. dat van een redelijk handelend en vakbekwaam assurantietussenpersoon mag verwachten. Vanuit het CC IM heeft de intermediair een ernstige schriftelijke waarschuwing gekregen in combinatie met een melding aan de Autoriteit Financiële Markten. Ook de kosten van het onderzoek zijn op hem verhaald.


Zij zien niet alles

Het voorgaande incident is een sprekend voorbeeld. Het CC IM ontvangt een diversiteit aan meldingen, denk ook aan bereikbaarheid van intermediairs, vakbekwaamheid en fraude. Toch zien zij niet alles. Dus is het belangrijk dat zij bij het signaleren van incidenten hulp krijgen van collega’s. Doe daarom altijd een melding bij een vermoeden dat er iets niet in de haak is bij een intermediair.


Dit kan via de meldknop op Infonet, bij de fraude­coördinator van jouw bedrijfsonderdeel of bij een van de leden van het CC IM:

 • Leo Maas (Veiligheidszaken)
 • Marc Bras (Compliance)
 • Tara Dijkkamp (Juridische Zaken)

en vanuit Services:

 • Pim Anderegg
 • Johan Giesen
 • Gilbert Mattu (voorzitter)
 • Bas Overmars (secretaris).

Zo werkt het Competence

Center Intermediair

In het CC IM overleggen de vertegenwoordigers vanuit de verschillende disciplines tweewekelijks met elkaar. Doel is het vroegtijdig signaleren, bewaken en beheersen van dossiers van intermediairs die in strijd met de integriteitregels handelen (frauduleus en/of ander onrechtmatig en/of niet-integer gedrag). Dit omdat zij een financieel en/of reputatierisico voor a.s.r., haar klanten en/of de markt kunnen vormen. Door bewustzijn te creëren bij medewerkers – door middel van adviezen, procedures, presenta­ties en Gamification – wordt niet-integer gedrag van intermediairs herkend en weten medewerkers hoe hier mee om te gaan.